U Pohanků

Popis trasyUmístění zastavení:

u vchodu do Vinořského parku ze Žvanické ul.

Technický stav: zastavení je lehce poškozené
GPS souřadnice: 50.1404850,14.5851069

BIOTOP STOJATÝCH VOD

Stojaté sladké vody dělíme na jezera, umělá jezera (přehradní nádrže) a mělké přirozené vody jako močály, stará říční ramena, tůně či lidskou rukou vytvořené rybníky, které se vyznačují malou hloubkou a často mají rozsáhlé litorální pásmo.

 

Mezi hlavní funkce stojatých vod patří:

  • retenční – zadržují vodu v krajině včetně přívalových vod
  • klimatická – ovlivňují mikroklima ve svém okolí
  • rekreační – slouží k aktivnímu či pasivnímu odpočinku lidí
  • protierozní – zachycují splavené částice půdy
  • energetická – při výrobě elektrické energie ve vodních elektrárnách
  • estetická – jsou důležitým krajinotvorným prvkem
  • ekologická – biotopy stojatých vod jsou domovem specifických druhů organismů

Sami se pokuste odpovědět, jaké z těchto funkcí naplňuje rybník ležící za vámi.

První rybníky jsou u nás dokumentovány už kolem roku 1115, větší rozmach rybníkářství přichází ve 13. století, a to především u klášterů, kde se ryby uplatnily jako postní jídlo. Postupem času se staly rybníky zdrojem zisků a byly privilegiem šlechty, měst, cechů a bohatých sedláků. Rozvoj rybářského stavitelství pokračoval a stal se krásnou ukázkou, jak může člověk příznivě zasáhnout do krajiny a celého životního prostředí.

Na trase naučné stezky můžete vidět čtyři rybníky: Velká obůrka a Malá obůrka se nacházejí u stanoviště č. 1, rybník který vidíte, se jmenuje U Pohanků a u stanoviště č. 4 je rybník U Kamenného stolu.

U těchto rybníků, vyjma rybníku U Kamenného stolu, je hlavní funkcí chov ryb. Od klasických rybníků se liší především absencí litorálního rostlinného pásma, které by skýtalo mnoha druhům živočichů, především ze skupin ptáků, obojživelníků a hmyzu, prostor pro úkryt, nocování, odpočinek, páření a rozšíření potravní nabídky. Obsádka ryb je umělá. Převažuje kapr obecný, lín obecný, karas obecný, ale najdeme zde i štiku obecnou či koljušku tříostnou. Umělá obsádka ryb do jisté míry redukuje společenstvo vodních bezobratlých. To vše jsou důvody, které snižují ekologickou funkci těchto rybníků.

Osádka ryb se skládá z druhů typických pro umělý chov v českých rybnících.

kapr obecný (Cyprinus carpio) karas obecný (Carassius carassius)
koljuška tříostrá (Gasterosteus aculeatus) štika obecná (Esox lucius)
plotice obecná (Rutilus rutilus) lín obecný (Tinca tinca)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrazy: Lenka Vybíralová

Mezi ptactvo, které můžete na vodních plochách bez litorálního pásma v omezené míře spatřit, patří běžné druhy vodních ptáků. Tito ptáci na tyto plochy většinou jen zalétávají, protože zde chybí místa, kde by mohli zahnízdit a vyvést potomky.

labuť velká (Cygnus olor)

konipas horský (Motacilla cinerea)

kachna divoká (Anas platyrhynchos)

slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)

volavka popelavá (Ardea cinerea)

samička lysky černé s mládětem (Fulica atra)

 

 

 

 

 

foto: Jiří Sláma (www.jirislama.com)

Stáhnout tabuli v PDF

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková