U Kamenného stolu

Popis trasyUmístění zastavení:

na hrázi rybníka U Kamenného stolu.

Technický stav: zastavení je nepoškozené
GPS souřadnice: 50.1385336,14.5840194

BIOTOP LUŽNÍ LES

Ještě před třiceti lety vyplňovaly ve Vinořském parku část dna údolí louky. Pak byl zanedbán odvodňovací systém, louky se zamokřily a přestaly být koseny. Podmáčené pozemky byly ponechány neobdělávané, a tím došlo k jejich přirozenému zalesnění spontánním náletem. Nově vzniklý les je svým typem lesem lužním – olšovo-jasanový luh, který je vázaný na glejové půdy s pomalu proudící podzemní vodou. Dominantní dřevinou je jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a olše lepkavá (Alnus glutinosa). Centrální zamokřená část je v současnosti patrně nejcennějším společenstvem parku. Můžeme tu nalézt mnohé druhy obojživelníků, plazů a bezobratlých. Nejvýznamnějšími zástupci těchto skupin jsou silně ohrožení obojživelníci čolek obecný (Triturus vulgaris) či skokan zelený (Rana esculenta) a plazi slepýš křehký (Anguis fragilis) nebo vzácně se vyskytující ještěrka obecná (Lacerta agilis). Užovka obojková (Natrix natrix) a ropucha obecná (Bufo bufo) patří mezi zdejší zástupce ohrožených živočichů.

ropucha obecná (Bufo bufo) při páření

čolek obecný (Triturus vulgaris)

skokan zelený (Rana esculenta)

slepýš křehký (Anguis fragilis)

ještěrka obecná (Lacerta agilis)

užovka obojková (Natrix natrix)

Vysoká hladina spodní vody je v této části udržována díky rybníku U Kamenného stolu. Voda v tomto rybníčku je poměrně čistá, a to především díky četným pramenným přítokům. V těchto přítocích se vyskytují vzácné druhy měkkýšů: uchatka toulavá (Radix peregra) a hrachovka (Pisidium spp.). Rybník je ze všech stran uzavřen lesem a je poměrně malý. To je důvod, proč zde neuvidíme mnoho druhů vodních ptáků. Pouze příležitostně zde můžeme spatřit běžné druhy jako je kachna divoká (Anas platyrhynchos), lyska černá (Fulica atra) nebo labuť velká (Cygnus olor).

Rybníček byl v období první republiky využíván občany Vinoře k pořádání slavností a zábav, které se konaly v romantickém prostředí na prámech na vodní hladině.

V jižní poněkud sušší části území Vinořského parku byl v letech 2005 – 2006 odstraněn nálet bezu a jasanu a byla obnovena původní louka.

NETOPÝŘI

V ČR žije 25 druhů netopýrů a jsou chráněni podle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky č. 395/1992 Sb. a dále dle mezinárodních úmluv.

Naši netopýři se živí především hmyzem (komáři, brouci, můry, housenky), někteří loví i pavouky. Orientují se a loví podle ozvěny svých vlastních ultrazvukových signálů – echolokací.

Při zimním spánku dokáží snížit svou tělesnou teplotu na 1 – 10°C a počet tepů za minutu sníží z 500 – 800 na 4 tepy. V zimě obě pohlaví společně zimují (hibernují) a na jaře přeletují. V létě žijí samci samostatně, zatímco samice vytvářejí mateřské kolonie, kde rodí a vychovávají jedno až dvě mláďata (od konce dubna do srpna). Podzim je ve znamení lásky, netopýři se páří a následně potom přelétávají na zimoviště. Netopýři se dožívají věku i přes 30 let – evropský rekord drží netopýr velký (Myotis myotis) se stářím přes 37 let; ovšem většina z nich se nedožije ani jednoho roku.

Kolonie netopýra rezavého (Nyctalus noctula)

netopýr rezavý (Nyctalus noctula) detail hlavy

Na území Prahy žije v současnosti 16 druhů netopýrů. Nejvíce rozšířený a také nejlépe pozorovatelný je netopýr rezavý (Nyctalus noctula). Vylétá ještě před soumrakem a loví ve výšce nad korunami stromů. Hojný u vodních ploch obklopených stromy je netopýr vodní (Myotis daubentonii) lovící často těsně nad vodní hladinou.

Kromě přirozených úkrytů v dutých stromech a skalních štěrbinách netopýři nalézají náhradní úkryty v lidských stavbách včetně paneláků.

Ve Vinořském parku byl pozorován netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr velký (Myotis myotis), netopýr parkový (Pipistrellus nathusii) a netopýr vodní (Myotis daubentonii).

Z domu v Netřebické ulici v bezprostřední blízkosti Bažantnice v Satalicích pochází nález zcela albinotického netopýra ušatého.

netopýr večerní (Eptesicus serotinus)

V Bažantnici v Satalicích byl zaznamenán netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr večerní (Eptesicus serotinus), netopýr vousatý (Myotis mystacinus) a netopýr ušatý (Plecotus auritus).

Výzkumem netopýrů v této oblasti se zabývají členové 11/30 ZO ČSOP Nyctalus, s jejichž přispěním byl vytvořen tento text.

Foto netopýrů: Anna Zieglerová

Stáhnout tabuli v PDF

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková