Vyhlídka na Zámky

Popis trasyUmístění zastavení:

na cestě vedoucí do Roztockého háje (žlutá turistická značka) pod el. vedením vysokého napětí.

Technický stav: zastavení je nepoškozené
GPS souřadnice: 50.14105028,14.39154694

Na druhé straně řeky se před námi rozprostírá ostrožna Zámka, též Zámky, na severní straně narušená lomem, kde se těžily pevné droby a žíla bazaltu.

Ostrožna Zámka

 
Plošina nad srázem o rozloze asi 6,5 ha byla osídlena již lidem řivnáčské kultury pozdní doby kamenné, dále v několika úsecích doby bronzové, ve starší době železné a v raném středověku.

Keramika

 
Ačkoli lze opevnění předpokládat ve většině z těchto uvedených období, dodnes viditelné pozůstatky hradeb jsou archeologicky datovány do nejmladšího z nich, raného středověku, a to patrně na konec 8. či do 1. poloviny 9. století.

 

Přístup na hradiště přes šíjové zúžení chránilo příčné opevnění z hlinitých vrstev.
Boční opevnění na severním svahu bylo na základě terénního výzkumu rekonstruováno jako hradba tvořená dvěma dřevěnými stěnami, mezi něž byla nasypána hlína a v horních partiích kameny. Hradiště zaniklo požárem někdy na konci 9. stol. a jeho zánik spojený s destrukcí hradby bývá spojován s mocenskými změnami při utváření prvního přemyslovského státu ve středních Čechách.

Půdorys hradiště

Dávné osídlení krajiny ovlivnilo velmi zřetelně její vegetaci a zvířenu. Zejména rozsah lesních porostů byl již od 5. tisíciletí př. Kr. zmenšován trvale usídlenými zemědělci, až konečně ve středověku byla krajina Dolního Povltaví prakticky bezlesá. Proto nově vysazené lesní porosty jsou chudé na typické lesní druhy a naopak se v krajině uchovaly druhy světlomilné na svazích a pastvinách.

Hloh obecný
(Crataegus oxyacantha)

 

Stáhnout tabuli v PDF

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková