Údolí Pitkovického potoka

Popis trasyUmístění zastavení:

na trase zelené turistické značky v Pitkovickém údolí na okraji lesa kousek za altánem.

Technický stav: zastavení je nepoškozené
GPS souřadnice: 50.02614639,14.57102556

Pitkovický potok o délce 14,3 km pramení jižně od Říčan a v těchto místech má za sebou již skoro polovinu svého toku. Údolí má charakter uzavřené přírodní enklávy. Jeho boční svahy byly původně porostlé dubohabrovými háji. Postupně byly odlesněny a užívány jako pastviny. Počátkem 20. století byly uměle zalesněny nevhodnou skladbou porostu s borovicí černou, smrky, modříny, akáty. Jen místy rostou vhodné duby, javory, borovice lesní, jasany. Lesní porost, který nemá přirozené složení, je téměř bez bylinného patra.

Lem lesa je tvořen trnkou obecnou, bezem černým, chmelem otáčivým – v podrostu pak s kopřivou dvoudomou, kuklíkem městským. Na slunných okrajích lze nalézt pryšec chvojku, pcháč obecný, vikev plotní.

Louky v údolní nivě se z větší části kosí. Jsou vlhké, místy podmáčené. Charakteristický je výskyt pcháče šedého i pcháče zelinného. Uplatňují se zde šťovík tupolistý, kakost luční, pryskyřník prudký, bolševník obecný, kostival lékařský, řeřišnice luční, popenec břečťanovitý. Na podmáčených místech lze nalézt blatouch bahenní. Z travin převládá psárka luční, lipnice obecná, kostřava luční, ovsík vyvýšený, medyněk vlnatý.

Pcháč šedý

Pcháč zelinný

Bolševník obecný

 

 

 

 

 

 

 

Potok má mírný spád a vytváří četné meandry. Břehové porosty jsou tvořeny olšemi, vrbami, topoly, střemchami. Z nápadnějších bylin tu možno jmenovat kyprej vrbici, vrbinu penízkovou, sítinu rozkladitou, karbinec evropský, opletník plotní.

Pitkovický potok

Vzrostlý lesní porost slouží jako útočiště mnoha druhům zvěře. Při horní hraně lesa je běžný bažant, vzácností není ani srnčí zvěř. Lze spatřit i lasici kolčavu.

Nad údolím často krouží káně i poštolky, navečer můžeme pozorovat poletující kalouse ušaté. Občas lze zahlédnout ledňáčka, sledujícího zákruty toku v nízkém letu 1-1,5 m nad vodou.

Ledňáček říční

Voda potoka je zde dostatečně čistá, „živá“. Dosvědčují to pozorované larvy jepic a chrostíků. Potok je oživen též náročnými druhy ryb  –  střevlí potoční a pstruhem obecným.

V údolí jsou uváděny významné nálezy mnoha druhů motýlů a střevlíkovitých brouků. Zastoupení několika druhů plazů a obojživelníků pak dokresluje bohatost území.

 

Stáhnout tabuli v PDF

 

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková