Obora Hvězda

Popis trasyUmístění zastavení:

nečíslovaný infopanel v oboře u Pražské neboli Břevnovské brány.

Technický stav: zastavení je nepoškozené
GPS souřadnice: 50.0846753,14.3367894

Obora Hvězda je nepochybně územím v Praze, které k sobě od nepaměti přitahuje mimořádnou pozornost. Na počátku snad byla pohanským obětištěm, později nevelkou tvrzí nad Litovickým potokem. Vlastní oboru založil roku 1534 císař Ferdinand I., který území odkoupil od Břevnovského kláštera. V 16. století se stala, nejspíše pro svou romantickou polohu, místem pro stavbu letohrádku.

Alej v Oboře Hvězda

Bučiny pod letohrádkem

Od svého vzniku obora sloužila zejména jako královská honitba (zvěř byla dovážena z jiných větších obor), byla však také využívána při slavnostních příležitostech, jako byly korunovace, diplomatické návštěvy aj. Do historie obory významně zasáhla třicetiletá válka s bitvou na Bílé hoře, a vpád Švédů v 17. století a v 18. století vpád francouzských a pruských vojsk, která v oboře vykácela většinu stromů.

Koncem 18. stol. se však v oboře začínají opět vysazovat dřeviny a lesnicky se zde hospodaří. Vysazuje se zejména buk, dub a habr.

Stávající zastoupení dřevin v Oboře Hvězda

Z této doby pochází nejstarší duby v oboře, které jsou dnes vyhlášeny jako památné. Honitba se do obory již nevrátila, pouze v části obory vznikla bažantnice. Po 1. světové válce Hvězdu spravuje Správa Pražského hradu. V oboře jsou obnoveny všechny tři aleje a upraven parter před letohrádkem. Po 2. světové válce přechází obora na Hlavní město Prahu. V lese se udržují aleje a cesty, obnovují se lavičky a staví altánky. V roce 1988 je obora Hvězda vyhlášena přírodní památkou, je cenná především přírodě blízkou skladbou dřevin, která tvoří smíšený les a je útočištěm mnoha vzácných a ohrožených živočichů.

V současné době se v lese hospodaří jednotlivým výběrem, s cílem podpořit přirozenou obnovu původních dřevin, tedy zejména dubu a buku. Dále je prováděna výchova – prostřihávky a prořezávky v mladých porostech do sedmi metrů výšky.

Všechny lesy v majetku hl. m. Prahy, tedy i obora Hvězda, jsou obhospodařovány podle zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích. Praha je od května 2007 držitelem mezinárodního, ekologicky přísného lesnického certifikátu Forest Stewardship Council (FSC), který hospodaření v lesích směřuje k dosažení přírodě blízkých lesních porostů. Všechny používané technologie jsou šetrné k lesním ekosystémům a životnímu prostředí. V rámci certifikace FSC byly též vymezeny tzv. referenční plochy, které jsou vyjmuty z intenzivního lesnického využívání.

Od roku 1995 se zde systematicky opravuje oborní zeď, také se opravil dům oborníka. V roce 2005 byl v oboře obnoven původní rybník ze 17. století, jehož zbytky byly na místě ještě před zahájením stavby patrné. Nedaleko rybníka se nachází mokřad, který je zařazen do území evropsky významných lokalit Natura 2000.

 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35, Praha 1

 

ROZLOHA: 85,6 ha

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Liboc

NEJVÍCE ZASTOUPENÉ DŘEVINY: dub zimní a buk lesní

PŘEVLÁDAJÍCÍ STANOVIŠTĚ: živná stanoviště nižších poloh

VĚK POROSTŮ: nejvíce zastoupena 8. věková třída ‒ věk nad 140 let

LESNÍ POROSTY: 76,2 ha

NELESNÍ PLOCHY (louky, vodní plochy, cesty): 9,4 ha

VLASTNÍK LESA: hlavní město Praha, zastoupené odborem ochrany prostředí MHMP

ÚDRŽBU PROVÁDÍ: Lesy hl. m. Prahy

Upozorňujeme návštěvníky, že dle platného lesního zákona je vstup do lesa na vlastní nebezpečí.

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková