PR Mýto jako součást přírodního parku Rokytka

Popis trasyUmístění zastavení:

Zastavení je umístěno v Hájové ul. na břehu Rokytky u lávky k dětskému hřišti

Technický stav: dobrý
GPS souřadnice: 50.01538750,14.65345111

 

Přírodní parky jsou zřizovány k ochraně krajinného rázu s významnými estetickými a přírodními hodnotami. Přírodní park Rokytka (1005 ha, vyhlášen r. 1990, zahrnuje část území MČ Nedvězí, Královice a sahá až k okraji obory v Kolodějích) přispívá ke zlepšení povodí Rokytky a funguje také jako ochranné pásmo zvláště chráněného území jako je přírodní rezervace (PR) Mýto.

Niva Rokytky
Niva Rokytky

PR Mýto (17,5 ha, vyhlášena vyhláškou NVP č. 5/1988 ze dne 4. 7. 1988) tvoří zalesněné svahy, břehové porosty a druhotné monokultury smrku. V nivě Rokytky a jejího pravostranného přítoku Pacovského potoka se dosud nacházejí pomalu zarůstající podmáčené louky.

Přírodní park Rokytka   PR Mýto

 

Předmětem ochrany je přirozeně meandrující koryto Rokytky v recentních náplavách a uloženinách spolu s lesními porosty na výchozech břidlic a slepenců. Svahy jsou pokryté kyselou doubravou, černýšovou dubohabřinou, akátovinou a výsadbou smrku ztepilého.

 

Zalesněný svah nad Rokytkou

PDF tabule ke stažení

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková