Obnova lesa

Popis trasyUmístění zastavení:

na lesní cestě z Šancí do Točné.

Technický stav: zastavení je nepoškozené
GPS souřadnice: 49.9704722, 14.4013750

Původní lesy se obnovovaly přirozenou cestou, kdy na místě padlých kmenů stromu vyrůstal nový mladý porost většinou z výmladků z pařezů nebo kořenů okolních stromů. Po příchodu člověka, který pro sebe potřeboval dřevo z lesa, jej získával nejčastěji tzv. toulavou sečí, při které byly vybírány ty druhy a rozměry stromů, které zrovna potřeboval. S postupem času tak, jak se zvyšovala potřeba dřeva, vyvíjely se různé způsoby hospodaření v lese, ze kterých se koncem 19. a začátkem 20. století ustálilo několik hlavních způsobů.

Výmladkový hospodářský způsob byl využíván v minulosti i ve zdejších listnatých porostech. Každých 5 – 60 let se porost smýtil a využívalo se výmladné schopnosti dřevin v mladším věku buď z pařezů, nebo z kořenů. Dřevo z těchto porostů bylo horší kvality, s prohnutou spodní časti a využívalo se především na palivo.

Holosečný hospodářský způsob charakterizuje těžba na velkých plochách s následující umělou obnovou vysazováním nejčastěji smrkových nebo borových monokultur. Tento způsob umožňuje maximální využití mechanizace jak v těžbě dřeva, tak i v obnově lesa, má i malé nároky na úroveň lesního hospodáře. Naproti tomu využití tohoto hospodářského způsobu doprovází již od 19. století řada obrovských kalamit. Kalamity v takto vzniklých málo odolných porostech způsobené větrem, sněhem, námrazou a hmyzími škůdci jako jsou bekyně mniška, kůrovci, pilatky, obaleč modřínový, v naší republice působí (se souběžně působícím vlivem imisí) obrovské škody. Ignorování ekologických nároků jednotlivých dřevin a paušální zavádění jehličnanů na velkých plochách nemohlo vyústit v jiný konec.

Schéma holosečného obnovního způsobu

Při podrostním hospodářském způsobu se obnovní těžba provádí na menších plochách nebo jen prořeďováním porostu, případně se provádí úzké holé seče od okraje. Účelem tohoto hospodářského způsobu je docílit nástup přirozeného zmlazení, nebo ochrany citlivějších dřevin (buk, jedle) v příznivém prostředí zástinu mateřského porostu, ze kterého jsou dorůstající stromy postupně uvolňovány. Výsledkem je les s pestřejší druhovou skladbou, věkově a prostorové rozrůzněný. Takovýto les lépe odolává vnějším vlivům, které jej ohrožují, jako jsou vítr, sníh, ale i škodám působeným zvěří, hmyzem a parazitickými houbami.

Schéma podrostního obnovního způsobu

Výběrný hospodářský způsob nejdokonaleji využívá nadzemní i podzemní prostor, poskytuje trvalou dřevní produkci, vytváří les odolný vůči vlivům prostředí, škodlivým činitelům a vytváří příznivé mikroklimatické podmínky. Výběrný les je nestejnověký, tloušťkově i věkově rozrůzněný a zpravidla smíšený. Kritériem zralosti není věk, ale dosažení určité tloušťky stromu.

Odstraněním starých zralých stromů vzniká místo pro nálet nových dřevin a je dána příležitost pro vývoj stromů, které byly dosud v zástinu. Vyžaduje od lesního hospodáře vysokou úroveň znalostí, jemný a šetrný způsob hospodaření. Tento způsob hospodaření umožňuje také využívat přirozenou obnovu lesa ze semene okolních stromů většinou bez nutnosti doplňování výsadbou sazenic.

Schéma výběrného obnovního způsobu

Zdejší lesní pozemky patří Lesům České republiky, Lesnímu závodu Konopiště, které v rámci svého programu trvale udržitelného hospodářství v lesích nepřizpůsobují přírodu vlastním představám, ale naopak se na základě pečlivého poznávání a sledování přírodních procesů snaží o jejich využití tak, aby plnil představy vlastníka, to je v tomto případě státu a tedy i jeho občanů. Důležitou součástí zdejšího lesního hospodaření je i naplňování mimoprodukční funkce lesů, což je zde mimořádně důležité ve zvláště chráněné části přírody a rekreačním lese.

Stáhnout tabuli v PDF

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková