Barrandovský most

Popis trasyUmístění zastavení:

u odkryvu před Barrandovským mostem, na cyklistické trase A111.

Technický stav: zastavení již neexistuje
GPS souřadnice: 50.040301389,14.40475694

Zde tvoří vápence ostroh mezi údolím Vltavy a Prokopského potoka nazývaný Klobouček a osídlený již v pravěku.

Odkryté vrstvy náležejí zlíchovskému souvrství, které patří k mladší části spodního devonu. Jsou to mořské uloženiny vápenců s hojnými peckami tmavých rohovců. Rytmické střídání vrstev mocnějších a tenčích bylo způsobeno klimatickými vlivy a změnami přínosu materiálu do mořské pánve. Na stavbě těchto vápenců se podílí mnoho mikroskopických zbytků organismů.

Všechny vrstvy usazenin byly původně uloženy vodorovně tak, že spodní vrstvy jsou starší než vrstvy svrchnější (zákon superpozice). Při horotvorných pochodech však docházelo k zvrásnění (ohýbání) vrstev nebo k jejich zlomům a různým posunům. Tak se stalo, že původně vodorovné vrstvy jsou nyní různě ukloněné. V našem případě byly vrstvy zvrásněny při variském (= hercynském) vrásnění asi před 320 – 370 miliony let. Kolmé zářezy nejsou přirozeného původu, vznikly při odstřelování skály.

 

Stratigrafická tabulka
Zde uvádíme podrobnější stratigrafické schéma devonu, kde jsou ukazujícím prstem vyznačeny vrstvy geologického profilu, před nímž právě stojíte.

 

 

 


 

 

 

 

Vrstvy tohoto profilu byly lépe odkryté teprve v nedávné době při stavbě Barrandovského mostu. Jsou proto prakticky bez rostlin, které na strmých stěnách uvidíme na dalších zastávkách. Osídlení takového extrémně nepříznivého, suchého stanoviště vyžaduje totiž dlouhou dobu více let.

Moře v Čechách, Čechy v tropech

V období siluru a devonu se dnešní střední Evropa nacházela jižně od rovníkového pásma a postupně se posouvala směrem k rovníku – tím docházelo k oteplování podnebí. Na území Českého masívu mezi dnešní Prahou, Plzní a Železnými horami byl tehdy mořský záliv hluboký několik desítek až 200 m. Zatímco jeho dno bylo na zástupce živočišné říše poměrně chudé, pod mořskou hladinou se ve velkém množství volně vznášely kolonie rychle se vyvíjejících graptolitů (vymřeli v devonu).

Postupně došlo – i díky sopečné činnosti – ke změlčení tohoto moře a k vytvoření vhodných podmínek pro bohatý život různých druhů mořských bezobratlých živočichů. Na mořském dně se usazovaly mohutné vrstvy hornin často se zbytky schránek mořských živočichů, činností podmořských sopek mezi tyto vrstvy místy pronikaly žíly basaltů.

Český masív zůstával po celou tuto dobu zaplaven mořem, zatímco některé části Evropy se působením kaledonského vrásnění začaly zvedat. Vývoj organismů tu tak probíhal nerušeně a právě proto byly střední Čechy zvoleny za světový standard pro sledování hranice mezi silurem a devonem. Na konci prvohor po ústupu moře z Čech byly jeho usazeniny zvrásněny při variských (hercynských) horotvorných pochodech zapříčiněných nárazem pevninských ker Afriky a severní Evropy.

Stratigrafické kategorie
Při členění geologické minulosti na jednotlivá období se používají následující kategorie: éry (prvohory, druhohory, třetihory, čtvrtohory – tyto české názvy vytvořil lékař a přírodovědec Jan Svatopluk Presl), útvary (např. kambrium, silur, devon, karbon, perm u prvohor), oddělení (např. spodní devon), stupně a podstupně (např. lochkov). Každá tato kategorie je přesně definována charakteristickou faunou (vůdčími druhy nebo společenstvem druhů) a pro každou je stanoven typický geologický profil na určité lokalitě – tzv. stratotyp. Ten je mezinárodně chráněn a nesmí být zničen např. zástavbou.
Geologický profil
Geologický profil je umělý nebo přirozený odkryv (zářez, řez) hornin, poskytuje nám informace o stavbě a vzájemných vztazích různých souvrství. Z paleontologických nálezů v těchto souvislých sledech vrstev lze sestavit více či méně souvislé řady kmenového vývoje jednotlivých živočišných skupin. Největší přirozený geologický profil na světě je Velký kaňon Colorada a odhaluje nám sled hornin v průběhu 3 miliard let od nejstarších počátků Země až do konce prvohor – do permu.

 

Stáhnout tabuli v PDF

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková